Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Dalším využíváním těchto webových stránek souhlasíte s jejich využíváním. Souhlasím

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran založené uzavřením kupní smlouvy mezi TrustWorthy Investment Holding SE, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, IČO 019 30 575, DIČ CZ01930575, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1202, e-mail: info@twicz.cz, telefon: (+420) 226 004 130 (dále jen Prodávající) a zákazníkem (dále jen Kupující), který kupuje drahé kovy, mince, medaile a doplňkové předměty (dále jen zboží), a to prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím (viz dále).

obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky je uzavírána distančním způsobem, tj. prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (viz dále).  

I. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (el. zprávou ev. telefonicky) online objednávky Kupujícího provedené z internetového obchodu Prodávajícího (http://www.twicz.cz/eshop/ - dále jen „internetový obchod“) ze strany Prodávajícího. Odesláním závazné objednávky z internetového obchodu Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2. Kupující v objednávce vybere zejména informaci o objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o způsobu dopravy z možností, které nabízí internetový obchod. Při objednávce zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje.

3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (elektronicky či telefonicky).

4. Zboží nabízené Prodávajícím, u kterého doposud nedošlo k jeho emisi, si může Kupující prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího zarezervovat. Pokud Kupující učiní na internetovém obchodu Prodávajícího rezervaci takto označeného zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení zálohy ve výši 25% z orientační ceny takového zboží. Prodávající vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu, ve které určí výši zálohy v závislosti na orientační ceně zboží a způsob její úhrady. Takto určená záloha je splatná do 7 dnů od vystavení zálohové faktury Prodávajícím. Pokud Kupující zálohovou fakturu řádně a včas neuhradí, přichází o své pořadí v systému rezervací Prodávajícího. V případě, kdy Kupující uhradí zálohu za rezervované zboží a poté rezervaci zruší, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím smluvní pokutu ve výši 10% z orientační ceny zboží a je oprávněn nárok na zaplacení této smluvní pokuty jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení zálohy.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil Kupujícímu v dostatečném předstihu potřebné informace vztahující se k objednanému zboží (zejména se jedná o informační povinnosti vyplývající z ust. § 1811 odst. 2 a 1820 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), což Kupující odesláním objednávky potvrzuje.

2. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.  Prodávající provede expedici objednaného zboží do 30 dnů resp. 90 dnů pokud jsou zbožím produkty numismatiky (mince a medaile) od zaplacení celé kupní ceny. Součástí dodávky zboží je daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím. Pokud by došlo na straně Kupujícího ke změně dodací adresy, je Kupující povinen neprodleně písemně informovat Prodávajícího o této skutečnosti. V den expedice zboží zašle Prodávající Kupujícímu oznámení na jeho elektronickou adresu nebo expedici potvrdí Kupujícímu telefonicky.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud:

- je u objednávky uvedena chybná doručovací adresa;

- množství objednaného zboží je zjevně pochybné;

- kupující při změně aktuální ceny zboží odmítne doplacení ceny objednaného zboží (viz dále fixace ceny);

- kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží;

- objednané zboží je v důsledku zvýšené poptávky vyprodáno a není již možné je u dodavatele Prodávajícího objednat.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Kupující se zavazuje uvést v objednávce správnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující se zavazuje zaplatit celkovou cenu objednaného zboží, převzít objednané a zaslané zboží.

2. V případě, že Kupující neobdrží zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo Prodávajícím oznámeno elektronickou zprávou nebo telefonicky, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího.

IV. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od kupní smlouvy na koupi investičních drahých kovů, tj. slitků, mincí, medailí a drahých kamenů Kupující nemůže podle § 1837 písm. b) odstoupit, zboží nelze vrátit, pouze zpět nabídnout ke zpětnému odkupu Prodávajícímu. U ostatního zboží koupeného prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího může Kupující, je-li spotřebitelem (fyzickou osobou), odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Kupující převzal zboží, a to v uvedené lhůtě písemným oznámením na adresu sídla Prodávajícího. V takovém případě je prodávající povinen písemně potvrdit Kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.

2. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy dle výše uvedeného odstavce, je Kupující povinen předat nebo zaslat Prodávajícímu zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující.

V. CENA

1. Cena zboží je u každé jednotlivé položky uvedena v internetovém obchodě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši. S ohledem na změny cen drahých kovů na finančních trzích je cena uvedená v internetovém obchodě nebo na tištěném formuláři kupní smlouvy cenou konečnou jen v případě, nedojde-li ke změně podle čl. VI. Případné další poplatky (poštovné a pojištění zásilky podle aktuálního ceníku České pošty) musí být vyčísleny před uzavřením kupní smlouvy, tj. před potvrzením závazné objednávky. Platební údaje jsou Kupujícímu odeslány elektronickou zprávou s potvrzením objednávky.

2. Vrácení přeplatku ceny objednaného zboží, platby u zrušené objednávky (pokud Kupující nesouhlasí s vyšší cenou objednávky při bezhotovostní úhradě provedené po garantované době úhrady) je provedeno nejpozději 3. pracovní den od fixace ceny (viz čl. VI.). V případě bezhotovostní platby je platba vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána. V případě, že Kupující zaplatil cenu objednávky poštovní poukázkou nebo vkladem hotovosti na bankovní účet Prodávajícího, bude na poštovní adresu Kupujícího vrácen přeplatek po odečtení poštovních nákladů spojených s poštovní poukázkou.

VI. FIXACE CENY

1. Fixace ceny, resp. stanovení finální kupní ceny objednaného zboží, je závislé na Kupujícím vybraném způsobu platby.

2. Při platbě v hotovosti je fixace ceny stanovena při obdržení objednávky Prodávajícím a garantována při provedení hotovostní platby do 2 pracovních dnů, 11:00 hod., od uzavření kupní smlouvy.

3. Při bezhotovostní platbě je fixace ceny stanovena při obdržení objednávky Prodávajícím a garantována při provedení bezhotovostní platby do 2 pracovních dnů, 15:00 hod., od uzavření kupní smlouvy, tak, že je v této lhůtě platba připsána na účet Prodávajícího. Pokud je platba připsána po 15:00 hod. (týž den nebo později), má Prodávající právo aktualizovat cenu zboží. Po připsání platby Kupujícího na bankovním účtu Prodávajícího bude Kupujícímu podaná telefonicky zpráva o příchozí platbě na účet Prodávajícího a o zafixované výši kupní ceny. Případný nedoplatek kupní ceny Kupující uhradí obratem bezhotovostně na účet Prodávajícího s variabilním symbolem objednávky. V případě, že Kupující s novou výší kupní ceny nebude souhlasit, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy a Prodávajícímu v tomto případě náleží náklady spojené s objednávkou zboží ve výši 10 % kupní ceny.

VII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je Prodávajícím expedováno poštou (Česká pošta, a. s.), a to jako cenná zásilka pojištěná na plnou hodnotu zboží. V ceně pojištění jsou zahrnuty ztráty, poškození a úbytek až do plné výše udané ceny. Maximální hodnota zboží v jedné zásilce nesmí přesáhnout limit dle platného ceníku poplatků a služeb České pošty, a.s. pro pojištění zásilky. V případě objednávky přesahující tento limit bude zboží rozděleno do více zásilek.

2. V zájmu ochrany soukromí Kupujícího je balení diskrétní a neprozrazuje charakter zásilky. Obal je bezpečnostní a bez porušení jej nelze otevřít. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat zásilku a zboží. Převzetí Kupujícím probíhá do vlastních rukou proti podpisu a kontrole průkazu totožnosti. Svým podpisem na dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí zásilky a zároveň souhlasí s cenou za dodané zboží, tj. že bylo dodáno v požadované kvalitě a v odpovídajícím množství. V případě, že bude Kupujícímu doručena zásilka s porušeným obalem, má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky. V tomto případě obratem vyrozumí Prodávajícího elektronickou zprávou nebo telefonicky.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí. Pro zachování hodnoty investičního cenného kovu je nepřípustné jeho poškození, u slitků je nepřípustné i poškození originálního balení s certifikátem. Dále i poškození přiloženého certifikátu. Pro zachování hodnoty mincí a medailí je nepřípustné porušení i poškození ochranného plastového obalu a poškození přiloženého certifikátu. Pro zachování ceny diamantu je nepřípustné porušení ochranného obalu a poškození přiloženého certifikátu.

4. Po vzájemné dohodě je možná individuální doprava nebo převzetí zboží osobně u Prodávajícího. Kupující se při převzetí zboží prokáže platným průkazem totožnosti. Zboží bude vždy předáno proti podpisu Kupujícího.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vadné plnění, včetně záruky za jakost Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ust. občanského zákoníku, a to § 2099 a násl. upravující práva z vadného plnění, dále § 2113 a násl. upravující záruku za jakost a § 2158 upravující zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě).

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že (i) prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, (iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Pokud vada prodaného zboží znamená podstatné porušení smlouvy (tj. prodej zboží s tak závažnou vadou, o němž Prodávající věděl nebo musel vědět již při uzavření kupní smlouvy, že Kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal), je Kupující oprávněn domáhat se (i) odstranění takové vady dodáním nového zboží, (ii) odstraněním takové vady opravou zboží, (iii) přiměřené slevy z kupní ceny případně (iv) je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

V případě, že vadou prodaného zboží došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může Kupující požadovat odstranění vady zboží nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

4. V případě uplatnění záruky za jakost Kupující podá reklamaci, resp. oznámí vady zboží, písemně na doručovací adresu Prodávajícího nebo elektronickou zprávou na elektronickou adresu Prodávajícího s původním číslem objednávky a popisem zjištěných vad. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace do 14 pracovních dnů od jejího obdržení (obdržení reklamovaného zboží) a vyrozumí Kupujícího na jeho elektronickou adresu, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího.

IX. EVIDENCE ÚDAJŮ

1. Kupující může zboží nakupovat pouze jako registrovaný zákazník (po registraci v internetovém obchodě).

2. Prodávající je oprávněn zpracovávat a uchovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES.

3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou upraveny samostatně v Zásadách o ochraně osobních údajů, jejichž aktuální verzi naleznete na https://www.twicz.cz/gdpr/.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tyto obchodní podmínky neobsahují výslovně jinak, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami Kupujícím a Prodávajícím ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 18. 2. 2022.

Program Zápůjčka určený pro majitele zlatých či stříbrných slitků garantuje šestiprocentní roční výnos.

7. 10. 2022

S novou investiční nabídkou Zápůjčka vstupuje na trh česká společnost TrustWorthy Investment. Program určený pro majitele zlatých či stříbrných slitků garantuje šestiprocentní roční výnos.

Pamětní stříbrná mince, 200Kč 100. výročí narození Dany Zátopkové a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Poslední pamětní stříbrná mince vydaná Českou národní bankou pro rok 2022 - náklad v kvalitě proof: 15400 ks, náklad v kvalitě stand 8300 ks.